Den 30 april 2004 och 70 år bakåt i tiden, då bildades den första brottarklubben i Långshyttan. Som att kom att kallas B.K. Primo 34:s

Det första protokollet.

B.K Primo 34:s Brottningsklubb bildas i Långshyttan, den 30 mars 1934 ett 30-tal grabbar närvarande anmälde sig till klubben. Styrelsen blev följande: Ordf. E. Julin Vice ordf. Alrik. Arén Sekr. John Hedman Vise S. Jansson Revisor T. Södergren Revisor O. Lundgren Uppbördsmän Georg(primus)Andersson ” Lundin ” E. Hedlund ” K.G. Fredelin Inträdesavgiften skulle uppgå till 1:- samt månadsavgiften till 50 öre per medlem, arbetslösa pojkar får betala 25 öre per månad. Vidare beslöts att medlem som icke betalt månadsavgiften på tre månader skall strykas. Angående inträdeskort beslöts hemtaga 100 st. Och så var den första Brottarklubben bildad i Långshyttan.

primo

Brottarklubben Primo

Långshyttan

primo

Den 30 mars 1934 bildades Brottarklubben Primo. Några brottningsintresserade Långshyttepojkar hade denna dag stämt ”träff” med en frisksportarklubb i Smedby för att dryfta frågan om bildandet av en förening, vilken som enda programpunkt skulle ha grekisk-romersk brottning. Efter flera timmars diskussion beslöt man enhälligt bilda BK Primo 34 med syftemål att samla all bygdens ungdom till såväl kroppslig som andlig träning.

För att ta ansvaret för att något verkligen skulle bli gjort tillsattes en styrelse, vilken fick följande sammansättning: E. Juhlin, ordförande, Alrik Areén v. Ordf., John Hedman, sekr., Gustav Karlsson, kassör. Denna första styrelse hade mycket att arbeta med och planlägga, innan det kunde bli fråga om något som hade med sport i allmänhet och brottning i synnerhet att göra. Några träningspromenader anordnades visserligen, men största bekymret för styrelsen var att skaffa en lokal, där man kunde bedriva brottning. De pengar som kassören lyckats skrapa ihop genom inträdes- och månadsavgifter räckte inte till för att hyra lokal. Man hänvisades därför att på annat sätt lösa denna fråga.

Disponent Bergh vid Klosterverken, vilken redan från början visade sig mycket intresserad av Primos verksamhet, erbjöd klubben en oanvänd tvättstuga som träningslokal. Någon hyra skulle inte behöva erläggas. Glädjen var givetvis stor bland brottarna, och det säger sig självt, att vi accepterade anbudet. När vi fick börja gymnastikträningen i en egen lokal blev intresset stort redan från början. Det hände ibland, att man fick dela upp deltagarna i två omgångar för att kunna bereda plats åt alla. Ännu saknades dock en riktig brottarmatta, och för att kunna inköpa en dylik arbetades väldiga.

Genom Långshyttans AIK, som redan då var en mycket stark klubb, fick Primo hjälp såväl ekonomiskt som med mycket annat arbete. Primo erbjöds att vid en sommarfest stå som medarrangör med LAIK, och detta gjorde att den ekonomiska frågan löstes till en tid. En matta kunde inköpas, och uppvisningar gjordes vid flera tillfällen. Sedan klubbens brottarskara förstärkts, började man utkämpa klubbmatcher mot en del grannklubbar med växlande resultat.

Klubbens styrelse såg till sin glädje, att arbetet kunde fortsättas och utvecklas ytterligare. Man beslöt söka inträde i Svenska Brottningsförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet. Inträde beviljades också, men klubben måste ändra sitt namn till BK Primo, Långshyttan, då inga årtal få förekomma i klubbnamn. Klubbens olika styrelser under åren ha för att nå goda resultat måst arbeta efter i huvudsak samma linjer.

 
Erland Gustavsson
 
Ulf Sahlin

Propagandatävlingar ha anordnats vid skilda tillfällen med uppvisningar och anföranden om brottning, varvid greppdemonstration m.m. förekommit. Den största och mest givande uppvisningen gjordes i samband med Långshyttans ungdomsråds mötesserie under parollen ” Ungdom kom med”! Stora skaror idrottsintresserade ungdomar voro vid detta tillfälle församlade och togo begärligt del av vår brottningsuppvisning. Resultatet visade sig under påföljande träningskvällar, då nya ungdomar började träna nästan varje gång. Att träningen bedrivits som sig bör har i första hand tävlings- och träningskommittén svarat för. Denna kommitté har också haft till uppgift att söka rätt på brottningsintresserade ungdomar och söka få dem med i den speciella nybörjarträningen. Vidare har kommittén på bästa sätt handhaft tävlingars anordnande och organisation.

Festkommittén har speciellt ägnat sig åt att på olika sätt stärka klubbens ekonomi, bl.a. genom att årligen anordna den stora brottarfesten på någon av brukets festplatser. Dessa arrangemang ha i de flesta fall lyckats ganska bra, och klubben har tack vare detta egentligen aldrig varit i någon svår ekonomisk situation. En och annan gång har kanske ebb tillfälligt uppstått i kassan, men då ha medlemmarna själva beredvilligt skrapat ihop penningmedel, så att det hela ordnats upp. Genom klubbens på det stora hela taget goda ekonomi har man även som en paragraf i stadgarna kunnat införa, att brottare, som skadats under tävling eller träning kunna erhålla ekonomisk bisträckning efter prövning av styrelsen. Förmånen att på detta sätt ha alla brottare försäkrade har givetvis känts betryggande för klubbens aktiva brottargarde. Antalet tränande och tävlande pojkar har också blivit större, sedan de erfarit att skada under brottning ej medför några ekonomiska förluster. I fortsättningen hoppas man att kunna bilda en fond inom klubben för att göra sportens utövare alltmer ekonomiskt skyddade.

För att ge medlemmarna en inblick i arbetet och för att skänka dem en större känsla av samhörighet och glädje med idrottsrörelsen ha styrelserna under flera år anordnat regelbundna månads- och kvartalsmöten. Vad som icke minst bidragit till de resultat klubben uppnått under de gångna åren är det verksamma stöd klubben haft hos Klosterverkens ledande män, främst då dess framlidne disponent Erland Bergh. Han gjorde under senare tid mera för idrottsrörelsen i allmänhet och brottningssporten i synnerhet än någon annan här på platsen. Affärsmän och företag ha också visat förståelse för vår verksamhet genom bidrag till prissamlingar vid alla våra större tävlingar.

År 1939 bildades i Smedby en sektion av BK Primo med ett 30-tal medlemmar. Träningen av dessa sektionsmedlemmar leddes av brottare från Långshyttan och resultaten syntes bli bra. I brist på ledare måste emellertid sektionen nedläggas. Det visade sig nämligen överstiga klubbens ekonomiska förmåga att svara för de höga omkostnaderna bl.a. med resor åt instruktörer, lokalhyror m.m. Beträffande ekonomin har man anledning känna sig tillfreds med de resultat, som nåtts. Sålunda ha varmvattenberedare och duschrum kunnat iordningställas i den träningslokal, som disponent Bergh lät uppföra sedan den gamla lokalen härjats av eldsvåda. Denna eldsolycka kom för övrigt att kosta klubben närmare 1.000 kr. i förstörda inventarier, som voro oförsäkrade. Numera finnes tidsenlig material och utrustning för varje tränings- och tävlingsbehov. Även kassabehållningen är god.

F.d. Tvättstugan och B.K. Primos Träningslokal i april 2004.

Klubben har vid flera tillfällen varit representerad vid förbunds- och föreningssammankomster. I Dalarnas Idrottsförbunds brottningssektions styrelse har under åren 1941 ­ 1944 Helge Thille varit representant. I Långshyttans ungdomsråds styrelse har klubben varit representerats av Benny Larsson och i Uppsvenska brottningsseriens tävlingskommitté var Gustav Lindgren på sin tid ledamot. Klubben har med olika representanter deltagit i träningsledarkurser, som anordnats av Dalarnas Idrottsförbunds brottningssektion och vidare även i ett flertal domarkurser.

Av Svenska Brottningsförbundets godkända 1:a klass domare har klubben haft tre, nämligen Gustav Karlsson, Georg Andersson och Helge Thille, av vilka Karlsson representerat klubben som sittande domare vis SM. BK Primo har under de gångna åren stått som arrangör i Långshyttan för sammanlagt 38 tävlingsarrangemang. I klubbmatcher har klubben deltagit 78 gånger, varav 38 matcher vunnits och 3 slutat oavgjorda, 37 har förlorats. En ganska jämn serie alltså. Klubben har vidare varit representerad vid SM, SM för juniorer, DM, Junior-DM, landskapsmatcher, fyrstads-, triangel-, pokalserie-, vänskaps- och nationella tävlingar samt vid ett tillfälle även vid Svenska militärmästerskapen.

I SM har klubben tre gånger representerats av K.G. Pettersson, Waldemar Söderblom, Gustav Lindgren och Bertil Nordholm. De bästa insatserna har gjorts av K.G. Pettersson och W. Söderblom, vilka vid flera tillfällen i lättviktsklassen varit med till 6:te omgången. Vid en SM-tävling besegrades ”Kåge” av f.d. mästarna Alvar Berg (2-1) och Sixten Nyman (nacksving 1 sek. före full tid). W. Söderblom besegrades av Eriksson, Kiruna, och den blivande tvåan Lind, Eskilstuna. ”Nathan” erhöll vid 1943 års SM pris för djärv och vacker brottning efter att ha besegrat bl.a. F. Pettersson, Bjärnum, och K. Hagsten, Skene. Båda dessa Primopojkar uttogs av instruktören Robert Oksa till två av dennes rikssvenska träningskurser för yngre lovande brottare.

Vid Svenska juniormästerskapen har klubben vid olika tillfällen representerats av Harry Andersson, K.G. Pettersson, W. Söderblom, H. Falk, Gustav Lindgren och Erik Wahlberg. Bästa insatsen gjorde Harry Andersson i Enköping 1941, då han besegrade 4 deltagare men tyvärr skadade sig i 5:te omgången och nödgades bryta tävlingen. I Svenska militärmästerskapen deltog ett år K.G. Pettersson, representerande Dalregementet och vann därvid sin klass, weltervikt, i norra gruppen och slutade som trea vid finalmatcherna i Stockholm. I landskapsmatcher ha följande Primobrottare deltagit: Knut Åslund, W. Söderblom, Bertil Nordholm, Gustav Lindgren och K.E. Svensson. Sommaren 1943 hade klubben det hedrande uppdraget att stå som anordnare av en landskapsmatch i brottning mellan Dalarna och Gästrikland. Som segrare utgick Dalarna med 5-2. De nya tävlingsreglerna tillämpades och evenemanget blev en stor succé för utomhusbrottningen.

Vid DM har klubben erövrat 10 DM-tecken genom W. Söderblom (3), K.G. Pettersson (2), Gustav Lindgren (2), Harry Falk (1), K. Forsberg (1) och Harry Andersson (1). Primo har vid dessa tävlingar spelat en framträdande roll och vid flera tillfällen visat sig vara den bästa klubben i Dalarna.

I DM-tävlingarna för juniorer har Primo erövrat 5 mästerskapstecken genom G. Lindgren, B. Nordholm, R. Westberg, H. Hedenström och G. Berglind. För dessa tävlingar har Primo stått som arrangör åren 1937, 1938 och 1941. Vid såväl senior- som junior-DM har även en del andra och tredje placeringar nåtts.

I fyrstadsturneringarna i brottning har Primo deltagit i 6 år med skiftande resultat. Det bästa och mest meriterande insatsen gjorde klubben år 1937, då tävlingarna i 10:de kretsen, där klubben deltog, gingo av stapeln i Långshyttan. BK Primo utgick härvid som segrare och erhöll StockholmsTidningens segerplakett. Sällan eller aldrig har väl heller publiken varit så entusiastisk och begeistrad som vid detta minnesvärda evenemang. Primos segrande lag denna gång bestod av från bantam till tungvikt: Erik Wahlberg, Tord Södergren, K.G. Pettersson, Harry Falk, B. Dahlberg, K.E. Svensson och G. Berglind. BK Primo har vid två tillfällen deltagit i seriebrottning. 1938-1939 deltog klubben sålunda i den s.k. Uppsvenska serien och 1941-1942 i Dalaserien. Båda gångerna spelade emellertid olyckliga omständigheter in med lagsammansättningar främst militärinkallelser, vilket, vilket gjorde att resultaten ej blevo de bästa. I synnerhet i Uppsvenska serien var det svårt att samla tillräckligt starkt lag för att kunna hävda sig i konkurrensen.

I Dalaserien var tidvis halva laget inkallat, varför resultaten i seriens början blevo högst missvisande i förhållande till pojkarnas kunnande. I slutet av serien besegrades flera av de bättre lagen. År 1937 uppsatte urmakare Per Andersson, Långshyttan, ett ståtligt vandringspris i brottning mellan BK Primo ­ Hedemora ­ Säter. Om priset skulle tävlas 6 gånger. Detta vandringspris erövrades för alltid av BK Primo, som uppnådde 48 poäng. Hedemora hade 30 och Säter 25 poäng.

Läkerolfabriken i Gävle uppsatte år 1942 ett vandringspris för två tävlingar mellan BK Primo och Sandvikens BK. I denna turnering segrade Sandviken med 4 ­ 3 vinster i båda matcherna. Tungviktsmatcherna avgjorde vid båda tillfällena, sista gången vann för övrigt Sandvikens tungviktare så knappt som med domarrösterna 2 ­ 1.

I övrigt har BK Primo deltagit i ett otal vänskapsmatcher och nationella tävlingar, t.ex. i Falun, Hedemora, Säter, Ludvika, Borlänge, Avesta, Sandviken, Bollnäs, Motala, Hälsingborg, Höganäs, Enköping etc. Vid flera tillfällen ha första placeringar uppnåtts och även i övrigt har klubbens namn hedrats vid flerfaldiga tillfällen. En hel del stora nationella brottningsevenemang ha anordnats i Långshyttan i klubbens egen regi. Bland mera kända brottare som därvid gästat orten märkas olympiasegraren Rudolf Swedberg, europamästaren Gösta Frändfors, ”Sveriges konstbrottare nr 1” Gösta ”Plåtis” Larsson samt flera svenska juniormästare. Av ovannämnda axplock ur protokollen framgår att tävlingsverksamheten varit livlig och goda resultat uppnåtts.

Ett förhållande, som ur långshyttesynpunkt livligt måste beklagas är, att många av klubbens brottare övergått till andra klubbar eller av olika anledningar lagt upp. Man får emellertid sätta sin lit till den yngre generationen. Återväxten synes för närvarande vara rätt god, och man får hoppas, att den sedan flera år bildade avdelningen för yngre brottare och nybörjare så småningom skall visa sig fruktbärande och föra klubbens namn till ny ära och berömmelse.

Gamla Folkets Hus Långshyttan

Trots klubbens relativa ungdom har många ärorika blad i Primos historia kunnat skrivas vid tävlingar. Den främsta segern är otvivelaktigt den i fyrstadsturneringen 1937. Det siffermässigt största lagresultatet nåddes i en match mot Norbergs BK, som besegrades med 15 ­ 2. Som den hedersammaste förlusten kan räknas 10 ­ 8 nedelaget mot Gävle BK. De individuella prestationerna ha varit bäst vid DM med W. Söderblom, Gustav Lindgren och Karl-Gustav Pettersson som de största stjärnorna. Klubbens pålitligaste brottare och den som utkämpat de flesta matcherna för Primo är Gustav Lindgren, som gått inte mindre än 139 matcher i den blå trikån och för övrigt alltjämnt är aktiv. Närmast i fråga om antalet matcher kommer K.G. Pettersson, K.E. Svensson, W. Söderblom, Bertil Nordholm och Harry Falk.

För sitt föredömliga sätt att offra sig för klubben är ”trotjänaren” Gustav ”Patrik” Lindgren värd en särskild eloge. På grund av svårigheter att få ledarposter inom klubben besatta har BK Primos styrelser varje år ombildats på ett eller annat sätt. De flesta styrelsemedlemmarna ha dock kvarstått i styrelsen med olika uppdrag. Vi inskränka oss därför till att namnge de personer, som under årens lopp beklätt ordförandeposten: E. Juhlin, Gustav Karlsson, Martin Andersson, Karl-Einar Svensson, Gustav Lindgren, Helge Thille och Valfrid Sörman.

Slutomdömet om BK Primos verksamhet måste bli, att klubben framgångsrikt och på ett erkännansvärt sätt fyllt den lucka, som tidigare funnits i ortens idrottsliv genom att ta sig an brottningssporten. BK Primo var under sina glansår, då stjärnbrottare som ”Natan” Söderblom, ”Kåge” Pettersson, Harry Andersson, Harry Falk och ”Patrik” Lindgren stodo i rampljuset, en av Dalarnas främsta klubbar och dess hemmatävlingar voro verkliga publikevenemang.

Även om klubben för tillfället befinner sig i en vågdal, finns många tecken som tyda på att brottningssporten är på uppåtgående igen. Man får också hoppas, att det goda samarbete som alltid varit rådande måtte även framgent få bestå. Vi vill då främst i detta avseende rikta oss till vår högt skattade idrottsbroder ­ Långshyttans AIK ­ distriktets övriga brottningsidkande sammanslutningar, granndistriktsklubbar, ortens affärsmän samt våra gynnare och vänner i övrigt.

I särskild tacksamhetsskuld står Primo till Fagersta Bruks AB, Klosterverken, för all den förståelse och bisträckning i ekonomiska och andra avseenden, som kommit klubben till del.

BK Primo hoppas till sist att även i framtiden kunna bedriva sin speciella idrottsgren, så att den blir till glädje och nytta för alla i dess vida intresseför, och att sporten skapar ljus och själsstyrka i en tid full av olika problem.

Parollen ”en sund själ i en sund kropp” komma vi alltid att sträva för. Vårt mål med brottningssporten är att skapa ett starkare människosläkte och bättre samhällsmedborgare i både fysik och andlig bemärkelse.

Vår förhoppning är också att alla våra idrottsvänner önska stå oss bi och bidraga till att nå detta för såväl den enskilde individen som landet i sin helhet betydelsefulla mål.

Källa: Boken om brottning Under redaktion av Redaktör Paul Brewits
Bygd och folk förlag ­ Uppsala Stockholm 1947
Rydahls Boktryckeri Aktiebolag

 

Nedan är hämtat ur protokollboken åren 1934 - 1941.

 

Vid möte 4 april (E.Julin öppnade mötet) Upptogs frågan om lämplig lokal, kontakt skull tas med folkskollärare Theander om att få hyra skolan. Brottarmattan bordlades tills vidare, då programmet endast skulle uppta gymnastik. Enl. protokollboken höll ett möte 22 april men inga anteckningar är förda. (Wetterskog, A.Hellberg, namn som anges)

Vid mötet den 14 oktober 1934(E.Julin) var förslag till val av ny styrelse vilket även mötet beslöt. Ordf. Gustav Karlsson. Kassör Nils Hellström Sekr. Gunnar Eriksson Till vice styrelse omvaldes den förutvarande utom sekreteraren där ingen valdes. Klubben hade lyckats anskaffa träningslokal för vintern, brukets en bagarbod, och en del arbeten måste utföras där. För uppeldning beslöts att en m3 barrved skulle inköpas. Medlemmar från Smedby skulle tillfrågas om de fortfarande ville vara med i klubben och att deras träning skulle ske här i Långshyttan. Yngre brottningsintresserade skulle avgiftsfritt men med föräldrar eller målmans tillåtelse få deltaga i klubbens träningar. Vid 16 års ålder även vara avgiftsförpliktade till klubben.

Vid mötet 11 nov. 1934 Ordf.Gustav Karlsson. Beslöts att handledningsböcker i brottning skall inköpas, en extra utdebitering av 25 öre per medlem, som hjälp till nämnda böcker. Mattfrågan, enhälligt beslöts att en matta skall köpas oavsett varifrån, korrespondenten får i uppdrag att ta in offerter från mattfabrikörer. Till gymnastikledare väljes ?.Andersson, Alrik Arén, ? Ekman och T. Södergren. Golvinläggning diskuteras, handlingsfrihet beviljas för inköp av golvbrädor, hyllor för träningsdräkter skall uppsättas, lådor får hämtas i Handelsbolaget. På förslag av Ekman skall två pojkar få 5 kr vardera för städning och eldning av lokalen, Berglund och Granström åtar sig uppdraget. Träull för omstoppning av mattan får hämtas gratis från Handelsbolaget. Inröstning av nya medlemmar som underkasta sig klubbens beslut och att betala avgiften. Inröstade: Jack Nilsson, Sigvard Berglund, Martin Andersson, Erik Valberg, Erik Gustav Sten, Harry Karlsson, Karl Jonsson och John Nordenborg. Val av ordförande frågan bordlades. Nya val vid årsmötet. Höstens träningspromenader skall om möjligt företagas varje söndag. Samlingsplats träningslokalen start 09oo, färdledare väljes varje vecka. Val av festkommitté och ombud till organisationernas festkommitté bordlades.

Vid mötet 2 dec 1934 Ordf. Gustav Karlsson Meddelades att inget svar erhållits angående brottarmattan. Festkommittén inväntar svar från Folkets Hus om tid att få anordna balkväll. Frågan om skolgossars deltagande i brottning diskuterades, efter överlärarens besked skall åldersgräns vara 15 år för att deltaga. Kassören meddelade att vedräkning på 10 kronor betalats till Fagersta koncern samt att Läroboken i brottning hemkommit kr 3.25 för klubbens räkning.

Möte 23 dec 1934 Ordf. Gustav Karlsson. ”Korres” erhållit svar på brottarmatta från Orsa Brottningsklubb å adress på mattfabrikör. Priset på matta 4x4 meter med överdrag 210 kronor. Mattfrågan diskuterades ”korres” skriver till mattfabrikören för att ta reda på vilket material densamma är gjord av m.m. Därefter skall klubben sända 2 personer för att se på mattan i och för köpet av densamma. Frågan om lokalinredning diskuterades och beslöts att Ekman skulle leda arbetet och att det skulle vara klart inom en snar framtid. Frågan om träningskvällar för de yngre upptogs under behandling. Med anledning av de följder som eventuellt kan följa genom att låta de brottare under 16 år ha särskilda kvällar, och kunna dessa av okynne göra varandra illa enär disciplin ej finnes som borde vara, härigenom nås ej något resultat av träningen. Varför mötet beslöt att hädanefter hava gemensamma kvällar för både yngre och äldre, men på grund av trängsel delas hela styrkan upp i två lag, 2 träningskvällar var i veckan. Frågan om eldning och städning bordlades. Ved 1 meter och 1 lit koks skall inköpas. Festkommittén avrapporterar att klubben fått en balkväll den 12 januari efter biografens slut å Folkets Hus.

Möte 10 feb 1935 Ordf.Gustav Karlsson Festkommittén rapporterar en förlust på ca 10 kr vid dansen i Folkets Hus. Tidningskommittén rapporterar att en roddmaskin erhållits. Styrelseval, styrelsen storlek bestämmes till 5 personer. Ordf. Martin Andersson Vice ordf. A. Ekman Sekr. Tord Södergren Vice sekr. G. Lundgren Kassör Nils Hellström Revisorer Alrik Arén och Karl Jonsson Val av tävlingskommitté: som förut. Materialförvaltning N. Hellström och A. Arén Uppbördsmän: Karl Jonsson, Allan Hellberg, Erik Valberg och Sven Granström. Mattfrågan, matta skall beställas från Orsa, Korrespondenten får i uppdrag att förhöra sig ang. betalningsvillkoren. ”Korres” skall försöka att få hit O. Danielsson Avesta som tränare. Kontingenten fastslås att betalas månadsvis som förut. Alla som ej betalt på 3 månader skall strykas ur klubben. För yngre medlemmar utan arbete är månadsavgiften 25 öre i månaden.

Möte 26 sept 1935 Ordf. Martin Andersson Klubbmatchen mot Hedemora, rapporten var inte riktigt klar men en förlust på ca 10 - 20 kr redovisades. Doktor Venne upptog dock inget arvode för att han bevistat tävlingarna. Kassarapport från idrotts och brottarfesten sommaren 1935 upplästes och godk. Nettovinsten blev 733:13 varav B.K Primo erhållit 316:57 Gymnastikledarfrågan: Juto från Kiruna utses som ledare. Frågan om mattbyggarlag bordlades.

Årsmöte 4 nov 1935 Ordf, Martin Andersson Årsrapporter, styrelsens föredrag, verksamhetsberättelser. Inkomster o utgifter har balanserat på 599.15 med ett saldo på 29:24 Revisorerna tillstyrker full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Val av Styrelse: till Ordf. omvaldes Martin Andersson, vice ordf. Alrik Arén, sekreterare Anders Jansson, vice sekr. Gotthard Möller, kassör omvaldes Nils Hellström, vice kassör Gustav Lindgren. Till revisorer valdes Bengt Dahlberg och Georg Andersson. Till tränare valdes Dahlberg och Lund. Gymnastikledare Helge Juto. Eldning och städning sköter Erik Wahlberg och Sigvard Berglund 5 kronor var för en säsong. 2 kronor avsätts för skurning av lokalen en gång per månad. Materialförvaltare blevo Wahlberg och Berglund. Beslöts att istället för månadskontingent upptaga årsavgift a 2 kronor per medlem och utskriva årskort. Mötet beslöt att ingen person får gå på mattan barfota ej heller med andra skor än brottarkänga. Styrelsens befogenhet att bestämma och avgöra frågor diskuterades, beslöts lika som förut.

Möte 27 nov 1935 Ordf. Martin Andersson På förslag av styrelsen valdes en uttagningskommitté. De valda blevo: E. Lund, B. Dahlberg, G. Lindgren och G. Möller. Vidare valdes ett mattbyggarlag: g. Andersson, K. Thille, G. Nasenius och K.G. Ericsson. Beslöts att omedelbart söka inträde i Svenska Brottningsförbundet. Frågan om inbjudandet av Disp. Erland Bergh m. Familj samt kamrer K. Jonsson m. Familj till nästa klubbmatch den 15 november 1935 blev med allmänt ja besvarad.

Möte 20 dec 1935 Ordf. Martin Andersson Klubbmästerskapstävlingar fastställdes till första söndagen i feb. 1936. Klubben skickar deltagare till J.M. Möte 12 juni 1936 Ordf.Martin Andersson Beslöts ett sommarträningsläger första veckan i juli. Såsom kommitterade valdes K.G. Svensson, G. Lindgren, A. Jonsson Årsmöte 27 nov 1936 Ordf. Martin Andersson Kassarapport utgifter och inkomster på kronor 1342:91 Till styrelse för år 1937 valdes: Ordf. Martin Andersson omv. Vice ordf. Karl Einar Svensson nv. Sekr. Anders Jonsson omv. Vice sekr. Gotthard Möller omv. Kassör Ernst Hurtig nv. Vice kassör Gustav Lindgren omv. Revisorer Helge Thille och Lennart Högström nv. Beslöts att vid eventuella olyckshändelser under träning att den skadade skall ersättas med en av klubbens medel utgående ersättning av 2 kronor per dag, om invaliditeten överstiger en tid av 14 dagar skall, förutom dessa 2 kronor per dag, en ytterligare ersättning tillställas den skadade. Denna ersättning skall dock utgå av medel insamlade bland klubbens övriga medlemmar, vartill alla äro förpliktigade att erlägga en viss avgift, vars storlek dock bestämmes av den avgiftsförpliktigade. Två pris uppsattes till de som tränat mest aktivt. Kommittén som skall utse vilka som göra anspråk på dessa priser valdes Gotthard Möller, och Erland Gustavsson. Tränare för klubben blev Karl Einar Svensson och Harry Thille. Materialförvaltare Harry Karlsson. Mattbyggarlag: Georg Andersson, Alrik Arén, Sven Andersson, Gunnar Hedman, Ingvar Engblom, Nils Hagelin och G. Hagelin. Klubbmästare blev Karl Einar Svensson. Enligt beslut vid mötet fastslogs att varje månad skall ett så kallat månadsmöte hållas.

Möte 20 januari 1937 Ordf.Martin Andersson Angående frågan om ”tippsbidrag” till ev. en träningslokal. Tillsattes en kommitté för utredande av möjligheter av ett sådant bidrag. Utredningen skall vara klar till den 1:sta april detta år. Kommitté tillsattes att upplägga den kommande sommarens festprogram. Beslöts att styrelsen Diktatoriskt skall få bestämma över anordnandet av klubbmatcher, men likväl skall medlemmarna äga rätt att delge styrelsen sina eventuella förslag. Klubbmästerskapstävlingen skulle ske 18 april 1937. Beslöts att de på väggen i klubblokalen befintliga lådorna skall borttagas och ersättas med ett snyggt skåp.

Årsmöte 12 nov. 1937 Ordf.Martin Andersson Hela styrelsen omvaldes Ordföranden Martin Andersson framförde ett tack till brottarna som så framgångsrikt deltog i fyrstadstävlingarna. Inkomster och utgifter ha balanserat på kronor 4691:19 4 man skall till instruktörskurs för tränare i Falun den 14 nov. Ansökan om årets J.h: Klubben beslöt att söka J.h. i klasserna , lättvikt, lätt tungvikt och tungvikt. Pris för flitig träning 3 st skall inköpas. 1 st aktie inköptes i Folkets Hus. Eldning och städning i lokalen valdes Sjöstrand mot en ersättning av 10 kronor/år. Förslag från Svensson att anskaffa ett lampsystem bifölls enhälligt, Efterfrågan om pris och dyl. skall göras hos elektriker på platsen. Möte 16 feb. 1938 Ordf.Martin Andersson Beslut att årsfesten sker den 19 mars, pris 6 kronor per par (endast par får deltaga) Beslut att fotografier av brottare, som placerat sig vid D.h. på tävlingar där de representerat B.K.Primo skall upsättas i träningslokalen. För att höja trevnaden vid bussresor beslöts att ordnad allsång skall förekomma vid dessa. Tre man utses att anskaffa och nedskriva lämpliga visor som vid resorna utdelas.

Årsmöte 12 sept 1938 Ordf. Martin Andersson Mycket stora framgångar Seger i 4-stads, seger i triangel Primo 48p, Hedemora 30p, Säter 25p. Vid J.Dm togs 1:a 2:a 3:e pris i lättvikt av resp. Holger Hedenström, K.G. Pettersson och B. Söderblom, 2:a pris i lätt tungvikt av E. Seppälä och 1:a o 2:a pris i Tungvikt av resp. G.Berglund och G. Lundgren. Kommitté tillsätts för kontroll av träningsfliten. Varvid de 3 bästa erhålla pris. Birger Blomkvist och Georg Andersson utses till att övervaka träningen. Ordf. Martin Andersson har pga av förestående avflyttning från orten, avsagt sig återval. Till ny Ordf. valdes Karl Einar Svensson Beslutades att anskaffa affischer med vinjettbild på brottare i stående kamp, offert på 500 å 1000 st, Erik Wahlberg utses till att affischera. K.G Svensson påpekar att Primo ingenting har att göra i mellansvenska serien pga av laget är alltför decimerat för att kunna göra sig gällande. Förslag göres att försöka låna brottare från annan klubb. Förfrågan skall göras i nämnd ordning, Hedemora och Korsnäs.

Styrelsesammanträde 24 okt 1938 Ordf. K.G. Svensson Fyrstadstävling i Lindesberg diskuteras som skall gå i 2 dagar, anslag skall sättas upp för att få ihop till en full buss, annars skall resan ske med bil Möte 1 dec 1938 Ordf. K.G. Svensson Inval av nya medlemmar: Erik Björklund, Benny Larsson, och Ingemar Karlsson. Primo slutade på sista plats i 4-stadstävlingar med 0 poäng. Klubben inbjuden till Njurunda för seriematch, G. Lundgren påpekar att det blir svårt att få folk till buss då det är skyltsöndag. Personbilar ställa sig även billigare. Tåg tar för lång tid. Beträffande ansökningar till J.DM. beslutas att klasserna fjäder och mellanvikt skall sökas men, att om dessa ej gå att få, ej heller aspirera på någon av de andra. Bengt Nordholm blev vald till ordningsman i träningslokalen för de dagar som Georg Andersson ej kan närvara. Förslag om bildande av sektion i Smedby, har inkommit från polisman Björklund vilken lovat ställa sig i spetsen för det hela där ute. Georg Andersson föreslår avslag genast under det H. Thille föreslår att möte eller propagandatävling skall anordnas, vilket blir beslutat. Förslag om inköp av decifiktionsspruta för mattan och sammet till prisskåpet bifalles.

Möte 12 jan 1939 å Centrum Ordf. K.G. Svensson Anmälda till J.D.M. blevo: Bantam Gunnar Prins. Fjäder: Bertil Nordholm och Nils Hagelin. Velter: Gustav Lindgren. Mellan: Stig Lindholm. Stig Lindholm fick i uppdrag att ordna bil till Ludvika. Tävlingar: Sandviken, Njurunda och Marma-Bergvik. I Sandviken gå tävlingarna söndag den 22 januari1939. G.Lindgren beställer buss och tar upp anmälningar. Rapport från propagandatävlingen i Smedby upplästes av K.G. Svensson, som fann att resultatet blivit bra. Det var 21 st som tecknade på en lista, som lagts ut för att vi skulle se om det fanns intresse. Det beslöts att ett möte skulle hållas där snarast. På propagandatävlingen förlorade klubben 2 kr 50 öre. Georg Andersson meddelade att Primo fått 15-16 juli till festkvällar för sommaren. T. Södergren framförde en förfrågan från Dalarnas idrottsförbunds brottningssektion om att få en klubbnål. Det beslöts att tillsända denna gratis. L.A.I.K. har frågat om pris till D.M. på skidor och beslöts att skänka ett med inskriptionen B.K. Primos Hederspris. Priset skulle högst få kosta 10 kronor. Anmälda till domarkurs i Hedemora 28-29 januari Gustav Karlsson, Gustav Lindgren och Georg Andersson. Ett tennfat med inskription överlämnades av ordf. K.G. Svensson till avgående sekreteraren T. Södergren som lämnar orten. Efter den avgående valdes enhälligt Ernst Hurtig.

Möte 8 mars 1939 Ordf. K.G. Svensson Inval av nya medlemmar Arv. Eriksson, Erik Cederstrand och Ingvar Björk. Kassörens rapport löd på 34:25 å bank och 34:50 i kassa. Tävlingar. Förfrågan har gjorts hos Harald Andersson i Folkets hus styrelsen om lördagskväll och skulle besked lämnas om några dar. Beslöts att till S.M. i Borås den 25-26-27 mars 1939 anmäla K.G. Petterson i lättvikt. Till D.M. den 2 april skall sändas följande Lättv. K.G.Petterson. Velter G.Lindgren och Harry Falk. Tungvikt K.G. Svensson. Till Folkets Hus Föreningens årsmöte skall klubben ingå med en skrivelse och anhålla att få ett fast pris av 25:- kr i lokalhyra. Beslöts begära anslag av tippsmedel till varmvattenberedare och mattöverkast. Styrelsen fick i uppdrag att försöka ordna saken. Nya Frågor. Georg Andersson föreslog att insamlingslistor skulle utställas för bestridande av kostnaderna för K.G. Pettersons deltagande i S.M. Efter beslut skall 3 listor skulle utställas. Nya klubbnålar skall beställas då de första är slutsåld, den nya skall vara lika i utförande som den gamla men eventuellt med emalj, en prisfråga. Klubben fyller 5 år. Ett förslag av Thille att ingå till Dalarnas Idrottsförbund och framhålla Disponent Bergs arbete för brottningsidrotten i och för en till honom utfäst förtjänsutmärkelse, bordlades. Angående årefest beslöts antalet intresserade och skulle 25 par anteckna sig skulle årsfest hållas. Tiden bestämmes senare.

Styrelsemöte 12 april 1939 Ordf. K.G. Svensson Bordlades frågan om B.K. Unions hemställan till klubben om inträde som fotbollssektion. Frågan avslogs enhälligt på grund av att Primo ju endast är brottningsidkande förening. Möte 18 juni 1939 Ordf. K.G. Svensson öppnade mötet och hälsade de fåtal medlemmar som var närvarande. Lindgren rapporterade att klubben begärt anslag till brottningsmaterial från Svenska brottningsförbundetets fonder och att artister engagerats till klubbfesten den 15-16 juli, artisternas namn är Wan Ko Lian och gaget 350 kronor. Kassören rapporterar att klubbens kontanta medel för närvarande är 110 kronor. På insamlingslistorna till K.G. Petterssons deltagande i S.M. (Petterssons deltagande blev icke av på grund av sjukdom) hade tecknats bidrag för tillsammans kr 193:- kr (Pettersson kommer event. Att starta på Junior S.M. i höst). Tävlingar. Klubben har av Ludvika B.K. inbjudits till match i Grängesberg under Pingst, och skulle matchen gälla som klubbmatch. Klubben kan inte ställa upp med ett 7 mannalag då representanter fattas i två viktklasser. Klubben kommer att skicka 5 man och en förhoppning att få låna 2 brottare. De uttagna blevo: Bantam: Gunnar Printz. Fjäder: Bertil Nordholm. Lättv: K.G. Pettersson. Velter: Harry Falk. Till tävlingsledare utsågs Falk, eller om särskild tävl. Ledare kan medfölja Gustav Karlsson. Gustav Lindgren föreslog att försöka anordna nationella tävlingar den 16 juli då klubben har fest. Det beslöts att i lättvikt inbjuda Nyman Södertälje och Jocke Lundström Avesta. Fjädervikt: Österberg, Sandviken och Mattilarnes??? Ludvika. Mellanvikt: Ivar Karlsson Hedemora och Folke Gustavsson Ludvika. Till domare skall Georg Andersson, Gustav Karlsson och Gustav Lindgren tjänstgöra vidare skall ännu en domare kallas samt Sören Bergström Hedemora. Festorganisatör för festen den 16-19 juli valdes Georg Andersson och till festkassör Stig Lindholm.

Möte 4 juli 1939 Ordf. K.G. Svensson. Skrivelse från Dalarnas Idrottsförbund upplästes angående sanktion för brottningar den 16 juli och samtidiga uppmaning till klubben att som festarrangör särskilt beivra fylleri. Thille rapporterade att samtliga brottare som skulle inbjudas till brottningarna fått inbjudan men att svar saknades från Nyman, Södertälje och Österberg Sandviken. Diskuterades programmet för festen. Efter en längre diskussion beslöt mötet att inställa brottningarna främst på grund av att inget svar erhållits från Nyman. Istället anordnas dragkamp mellan ett lag från L.A.I.K och ett från Primo vidare skämttävlingar såsom säcklöpning och smörgåsätning.

Möte 22 aug 1939 Ordf. K.G. Svensson Inval av nya medlemmar Gunnar Svensson och Helge Törnqvist. Det beslöts att underhandla med I.F.K. Hedemora om en gemensam tränare och vidare att fråga förbundet. Festen den 16-17-19 juli 1939 inbringade 936:52 kr. Klubbens tillgångar voro nu 981.75. På Georg Anderssons förslag skulle kassören efter prov och att priset inte skulle överstiga 125:- inhandla densamma till träningslokalen. Brottarmattan skulle fraktas till sektionen i Smedby och vid en eventuell försäljning skulle priset bli 200 kr. Till S.M. för juniorer i Domnarvet klasserna bantam och veltervikt föreslogs Harry Falk och Gustav Lundgren i velter samt event. Erik Wahlberg i bantam.

Möte 27 sept 1939 Ordf. K.G. Svensson Frisksportsklubbens framställan att få disponera lokalen avslogs enhälligt, då mattan av utrymmesskäl ej kan flyttas. Kassörens rapport löd på 834.25 i bank, 58.25 i kassan. Beslut togs att nationella tävlingar skulle arrangeras den 15 okt. i fjäder, velter och mellanvikt. I fjäder skola Aronsson och Svensson Hedemora samt Lundin Avesta inbjudas. I Velter K.G. Pettersson Avesta, Nygren Domnarvet och Forsström Sandviken. I mellan. Jansson Säter, Ivar Karlsson Hedemora och Gunnar Jansson Sandviken.

Möte 18 nov 1939 Ordf. K.G. Svensson Detta möte skulle vara årsmöte men då fullständiga rapporter ej voro färdiga beslöts att årsmöte skulle hållas den 26 nov-39. Att ordförande och sekreterare skulle väljas för årsmötet på detta möte beslöts till ordf. Gustav Lindgren och till sekr. Ernst Hurtig. Inval av nya medlemmar Knut Berglund och Sigvard Högström. Rapport från Smedbysektionen upplästes. Vidare uttalade mötet som sin mening att sektionen borde utträda ur Primo. Träningsutbyte med Hedemora och Säter beslutades. Att revidera räkenskaperna varje månad. Varmvattenberedaren var ånyo upp till diskussion varvid Thille skulle undersöka om lämplig sort och pris.

Årsmöte 26 nov 1939 Ordf. K.G. Svensson Val av Styrelse och suppleanter Ordf. Gustav Lindgren Vice ordf. Georg Andersson Sekr. Ernst Hurtig Vice sekr. Helge Thille Kassör Elof Eriksson L.A.I.K intresserade av gemensamt styrelsemöte för dryftande av förhyrning av lokal för en gemensam basartillställning, kontakt skall tagas. Bollnäs var intresserade av match mot Primo, men kunde inte för närvarande ordnas. Ett förslag att styrelsens medlemmar skulle befrias från kontingent ett år framåt biträddes. 3 träningspriser skulle inköpas. Thille fick i uppdrag att tillskriva Andersson i Njurunda huruvida han är villig tävla för Primo om vi ordnar arbete.

Möte 19 maj 1940 Ordf. Gustav Lindgren Klubbens fest den 20-21 juli upptogs till behandling, förslag till nationella tävlingar i samband med festen 21 juli skulle undersökas.

Möte 25 juni 1940 Ordf. Gustav Lindgren Mötet gäller främst festen 20-21 juli, tillstånd skall sökas hos Länstyrelsen för lotteri och licens för kaffe och socker hos Kristidsnämnden. Angående orkester föreslogs (kan ej läsa) . Efterhöra med Sahlins tivoli. Uppträdande skulle ordnas både lördag och söndag, och vidare efterhöra med Hofors Gymnastikklubb. Styrelsen är ansvarig för festens ordnande och beslutar och uttager medlemmar för tjänstgöring.

Styrelsemöte 15 sept 1940 Ordf. Gustav Lindgren Ansökan från kvinnoklubben angående hyra av träningslokalen för gymnastik, efter mycket debatterande att dom skulle få hyra lokalen varje måndag mot en avgift av 1 kr per gång. Angående S.M. för juniorer den 21 sept 1940 i Sandviken, beslöts att sända K.G. Pettersson, G. Lindgren, W. Söderblom i velter samt E. Wahlberg i bantam. Beslöts att årsmöte skulle hållas i okt. men att i fortsättningen årsmötet skall hållas i april och halvårsmöte i oktober. Nationella brottningar skall hållas den 20 okt. i lättvikt och velter. En av förbundets planerad instruktionskurs under Oksas ledning beslöt mötet att anmäla våra meriterade brottare.

Årsmöte 2 nov 1940 Ordf. Gustav Lindgren Val av styrelse och suppleanter Ordf. Helge Thille Vice ordf, Gustav Lindgren Sekr. Karl Einar Svensson Vice sekr Gustav Karlsson Kassör Georg Andersson Nya medlemmar: Elov Andersson, Jan Bergdahl, Åke Andersson, Gösta Bäck och Karl-Erik Bäck. Beträffande vår skuld hos Klosterverken beslöt mötet att den omgående skulle betalas. Mötet beslöt i likhet med L.A.I.K till Disponent Bergh utdela fribiljett för samtliga våra tävlingar och att vid lämpligt tillfälle ge Disponenten en minnegåva för det arbete han gjort för klubben. Nybörjar- träningar skall hållas varje fredag av W. Söderblom och Bertil Nordholm. 2 pojkar skall utses att omhänderta städning och skötsel av träningslokalen och då erhålla medlemskort för säsong samt 2 kronor. Vid tävlingar i Folkets Hus skall bättre ordning och kontroll i fortsättningen förekomma och beslöt att tävlingsledningen efterser detta. Träningspris skall anskaffas till kommande säsong. Till ombud vid Dalarnas Idrottsförbunds årmöte utsågs K.E. Svensson och Helge Thille. Träningspriser Utdelades 1. Bertil Nordholm 2. Gustav Lindgren 3. K.G. Pettersson.

Möte 11 dec 1940 Ordf. Helge Thille En skrivelse förelåg ifrån Harry Andersson Njurunda, vilken önskade arbete i L-n mötet uttalade den åsikten att för tillfället kunde inget arbete beredas och att Andersson därom skulle underrättas. Förslag ifrån E. Wahlberg att av inköpta brottarskor skulle klubben betala 1/3, förslaget avslogs efter diskussition pga ekonomiska skäl. Mötet beslöt att medlemmar mellan 14-16 år skulle betala 1 kr per år i årsavgift, medlemmar under 14 år skall vara befriade från årsavgift. Mötet beslöt att tillskriva Horndals B.K. och inbjuda till en klubbmatch med våra egna juniorbrottare, som lämplig tävlingsdag framhölls nyårsdagen. Bengt Nordholm fick i uppdrag att ordna lokalfrågan. Mötet beslöt att inköpa 25 st. klubbmärken från Westins. Vid olycksfall utbetalas till skadad brottare 2 kr per dag, såvida besök hos läkare förekommit, tills utskrivning skett. Dock under förbehåll att ekonomin tillåter detta och att årsavgiften är betald före olyckans inträffande. Styrelsen och suppleanter befrias ifrån årsavgift. Rapport ifrån fyrstadstävlingen: Inkomster: 75 kronor Utgifter: 152 kronor Förlust: 77 kronor.

Styrelsemöte 22 dec 1940 Ordf. Helge Thille Klubbmatchen mot Horndal går av stapeln 1 januari 1941, tävlingslokal Folkets Hus med start klockan 14,30,. Mattdomare Georg Andersson, Sittande domare Gustav Lindgren, Speaker K.G. Svensson, Matchsekreterare Bengt Nordholm, Biljettförsäljare Elov Andersson, Tidtagare Sigvard Högström. Styrelsen beslöt utse följande lag: Bantam Gerhard Bäck, reserv P. Högström. Fjädervikt: Erik Wahlberg och Artur Karlsson. Lättvikt: Bertil Nordholm och Jan Bergdahl. Veltervikt: Helge Thille och Rune Vestberg. Mellanvikt: Stig Lindholm och Gunnar Hedman. Styrelsen beslöt att inköpa pris för 25 kronor inklusive ingravering, för att tilldelas snabbaste segrare i varje klass och för att härigenom stimulera intresset hos de nya brottarna, styrelsen uttalade den förhoppningen att brottarna skulle uppskatta detta och visa den rätta tävlingsandan. Styrelsen beslöt att bjuda brottare och funktionärer på kaffe. Biljettpriset till tävlingen skulle vara 1 kr. Styrelsen beslöt att anmäla Karl Valdemar Söderblom och Karl Gustav Pettersson till Svenska militärmästerskapen i Grekisk-romersk brottning. Kassören fick tillstånd att inköpa ett kassaskrin. Beslöts att inbjuda Erik Sahlin Linghed, för att leda en instruktionskurs i brottning m.m. Behandlades frågan att inköpa 4 st Svenska statens premieobligationer, frågan bordlades till nästa möte.

Styrelsemöte 3 jan 1941 Ordf. Helge Thille Klubbmatch mot Horndal den 12 januari skall representeras av följande brottare: Bantam: Gerhard Bäck. Fjädervikt: Erik Wahlberg och Artur Karlsson. Lättvikt: Bertil Nordholm och Jan Bergdahl reserv Acke Elfsberg. Velter: Rune Vestberg och Helge Thille. Mellanvikt: Stig Lindholm och Gunnar Hedman. Lagledare: Bengt Nordholm. Domare: Georg Andersson. Valdemar Söderblom hade fått särskild inbjudan att möta K.G. Pettersson. En skrivelse ifrån Dalarnas idrottsförbunds brottningssektion meddelas att B.K. Primo fått i uppdrag att arrangera J.M. i klasserna lättvikt, veltervikt och mellanvikt, tävlingen skall hållas den 19 januari 1941. Som tävlingsledare utsågs K.E. Svensson Tävlingssekreterare: Bengt Nordholm och Gustav Lindgren. Domare: Einar Johansson Falun, Georg Andersson och Gustav Karlsson Primo. Tidtagare; Ernst Hurtig. Inbjudan skulle omedelbart sändas ut till alla brottningsklubbar i Dalarna och att anmälan samt startavgift 5 kr per deltagare skulle vara klubben tillhanda senast den 12 januari 1941. Om deltagarantalet blev tillräckligt stor skulle en förmiddags och en eftermiddagstävling hållas. Som biljettpriser bestämdes till fm.tävlingar 1.25 kr och em.tävlingar 1.50 kr. Annons skulle insändas till tidningen svensk Idrott. Följande brottare skulle anmälas till J.D.M. i Falun i fjäder: Erik Wahlberg och Artur Carlsson. I lätt-tungvikt: Nils Sjöstrand. Pga. Av Gustav Lindgrens skada skall uttagning av vem som skall få åka till Sandviken på tävling i lättvikt den 26 januari 1941. Rune Vestberg och Bertil Nordholm möts den 7 januari kl: 19.00 segraren i denna match anmäls och får åka till tävlingen i Sandviken. Styrelsen beslöt att framlägga förslag ang. stadgar för klubben.

Styrelsemöte 15 jan 1941 Ordf. Helge Thille Sekr. redogjorde för inkomna anmälningar till J.D.M. den 19 januari. 19 st. anmälningar förelågo, startavgiften för Domnarvet och Moras brottare hade ännu inte inkommit. Till bitr. sekr. vid J.D.M. utsågos E. Hurtig och G. Lindgren. Tidtagare Emil Nordholm och S. Högström, Lappbärare: Bertil Nordholm. Därefter utsågos vattenbärare o.s.v. N. Söderblom utsågs som lagledare till Falun den 19 jan. om två deltagare skulle representera klubben. Angående domarkursen som Erik Sahlin skulle hålla vid en ev. klubbmatch bordlades. Styrelsemöte 24 jan 1941 kl:19,25 Ordf. Helge Thille Anmälningar till senior D.M. styrelsen utsåg följande brottare att representera klubben vid tävlingar i Ludvika den 16 februari 1941. Bantam: Erik Wahlberg. Fjäder: Ingen representant. Lättvikt. Valdemar Söderblom, Bertil Nordholm och Rune Vestberg. Veltervikt: Gustav Lindgren och Harry Falk. Mellanvikt: Stig Lindholm. Tungvikt: K.E. Svensson. Sekr. fick i uppdrag att taga reda på billigaste sätt att färdas. Styrelsen beslöt att Erik Sahlin skulle hålla instruktionskurs för domare och brottare den 1-2 feb. sekr. fick i uppdrag att ringa Sahlin. Sekr. skulle skriva till Dalarnas brottningssektion ang. domarkorten.

Styrelsemöte 2 mars 1941 Ordf. Helge Thille Styrelsen upprättade stadgar, som senare skulle framläggas till allmänt sammanträde. Styrelsen beslöt anmäla följande brottare till S.M. Lättvikt: Valdemar Söderblom. Veltervikt: Karl Gustav Pettersson och Gustav Lindgren. Styrelsen beslöt att föreningen skulle betala resan och uppehälle i Stockholm, men inte förlorad arbetsförtjänst på grund av klubbens dåliga ekonomi. Möte 15 mars 1941 Ordf. Helge Thille Nya medlemmar invaldes: Rune Persson och Valfrid Sörman. Ordf. uppläste nya stadgar för klubben, vilka godkändes av mötet. Beslutades att inköpa 1 st. Svenska Statens försvarsobligation 3 % 50 kronor. Till fest kommité valdes Valdemar Söderblom, Ernst Hurtig och Erik Wahlberg. Mötet beslöt att de B.K Primo medlemmar som tillhörde ”Frisksportarna” skulle få disponera duschen efter träningspromenader, på de vilkor att de inte fick använda den på träningskvällar som brottare voro i lokalen. Mötet beslöt att en årsfest skulle hållas om tillräckligt med deltagare anmälde sig, som dag föreslogs torsdagen den 10 april. Mötet beslöt att triangelmatchen emot Avesta, Hedemora och Långshyttan skulle äga rum den 6 april.

FÖRST PROKOLLBOKEN SLUTAR HÄR.

Ordföranden under åren.

19340330 ­ 19341014 E.Julin

19341014 ­ 19350210 Gustav Karlsson

19350210 ­ 19380912 Martin Andersson

19380912 ­ 19391126 K.G. Svensson

19391126 ­ 19401102 Gustav Lindgren

19401102 - Helge Thille

Fortsättning följer...

 

www.langshyttan.nu